Biuro Zamówień Publicznych PWr

Średni kurs euro i kwoty wartości zamówień

Średni kurs złotego w stosunku do euro


W dniu 28 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254).

Rozporządzenie weszło w życie dniem 1 stycznia 2016 r.

było: 4,2249            JEST: 4,1749

Średni kurs złotego w stosunku do euro


Wartości kwot progowych


W dniu 29 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. - rozporządzenie dot. progów unijnych

było: 207 000 euro               JEST: 209 000 EURO

było: 5 186 000 euro            JEST: 5 225 000 EURO


Wartość kwoty progowej dla usług społecznych i innych szczególnych usług


W dniu 1 września 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1386).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 września 2016 r. - rozporządzenie dot. progów unijnych dla usług społecznych i innych szczególnych usług

JEST: 750 000 EURO

Politechnika Wrocławska © 2017